การนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

หลังจากที่หนังสือ “รวมคำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง ญี่ปุ่น-ไทย” แบบเล่มได้จำหน่ายหมดแล้ว ได้มีการนำข้อมูลบรรจุไว้ในโฮมเพจเฉพาะส่วนของคำศัพท์ โดยมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นมาโดยตลอด และครั้งนี้ เนื่องด้วยทางชมรมฯได้รับความยินยอมจาก “องค์กรไม่แสวงหากำไร ชมรมส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา” (ชื่อปัจจุบัน เครือข่ายสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นและรายวิชาในชั้นเรียน)”ซึ่งเป็นเจ้าของรายการคำศัพท์และประโยคตัวอย่างที่นำมาเป็นต้นแบบ ทางชมรมฯจึงสามารถนำข้อมูลในส่วนของประโยคตัวอย่างจากฉบับแก้ไขปรับปรุงมารวบรวมไว้ในโฮมเพจอีกด้วย ซึ่งสามารถทำการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏในช่อง “คำศัพท์และประโยคตัวอย่าง” สำหรับข้อมูลคำศัพท์ในเล่มที่ได้รับความร่วมมือจาก “ชมรมห้องเรียนเด็ก” จะปรากฏในช่อง “คำศัพท์ (ไม่มีประโยคตัวอย่าง)” ขณะเดียวกันทางชมรมฯได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล “เครื่องมือสืบค้นคำศัพท์ในโรงเรียน” จาก “โครงการสนับสนุนภาษาต่าง ๆ เพื่อการศึกษา” ด้วย ซึ่งคำที่สืบค้นจะปรากฏในช่อง “คำศัพท์ในโรงเรียน” นอกจากนี้ ทางชมรมฯยังได้รับข้อมูลคำศัพท์ในวิชา “คหกรรม” และ “สุขศึกษา พลศึกษา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการเผยแพร่อีกด้วย ซึ่งคำศัพท์ที่สืบค้นเหล่านี้จะปรากฏอยู่ถัดจากช่อง “คำศัพท์ในโรงเรียน”เป็นต้นไป ทางชมรมฯจะพยายามรวบรวมและเพิ่มเติมข้อมูลคำศัพท์พร้อมคำแปลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในโรงเรียนต่อไป จึงใคร่ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้