ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคในส่วนคำศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคจะแสดงให้เห็นว่าคำศัพท์นั้นมีวิธีใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยคในหนังสือเล่มนี้เขียนด้วยรูปธรรมดา (Plain form) ดังนั้นรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้
สำหรับประโยคที่ใช้ในสถานการณ์เฉพาะเช่น คำสั่ง การสนทนา การนำทาง การแจ้งข่าว จะเขียนวงเล็บ「       」กำกับ
กรณีที่ในช่องคำศัพท์เขียนด้วยอักษรคันจิ แต่ในประโยคตัวอย่างเขียนคำศัพท์นั้นด้วยอักษรฮิรางานะ หมายถึงคำนั้นนิยมเขียนด้วยอักษรฮิรางานะเมื่อใช้ในรูปแบบและความหมายตามที่ปรากฏในประโยคตัวอย่าง