ผลงานการแปลและการจัดส่งล่าม

-----
จากที่เสนอมาทางชมรมได้ดำเนินกิจกรรมต่อมาทุกปี
พ.ย. 09
แปลเอกสาร “ข่าวสารในชั้นเรียน” ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นภายในจังหวัดคานางาวะ
ก.ย. 09
แปลคำศัพท์ให้กับโครงการโรงเรียนหลายภาษาของมหาวิทยาลัยคันไซ (ภาษาญี่ปุ่น → ภาษาไทย)
ส.ค. 09
แปลเอกสารเกี่ยวกับ ”ข้อมูลข่าวสารไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่”จากองค์กร NPOภายในจังหวัดเฮียวโงะ (ภาษาญี่ปุ่น → ภาษาไทย)
ก.ค. 09
เป็นล่ามให้กับสำนักงานสวัสดิการภายในเมืองคาวาซากิ
มิ.ย. 09
แปล ”เอกสารการฝึกอบรม NPO” จากองค์กร NPO ภายในจังหวัด-เฮียวโงะ (ภาษาญี่ปุ่น → ภาษาไทย)
พ.ค. 09
เป็นล่ามให้กับโรงเรียนมัธยมต้นภายในเมืองโยโกฮามาเกี่ยวกับเรื่องแจ้งเพื่อทราบต่างๆ
เม.ย. 09
แปลเอกสารเกี่ยวกับ “ข้อมูลข่าวสารไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่” (ภาษาญี่ปุ่น → ภาษาไทย)
มี.ค. 09
แปลเอกสารเกี่ยวกับ “แผนที่หลบภัย” จากกลุ่มอาสาสมัครภายในเมืองคาวาซากิ (ภาษาญี่ปุ่น → ภาษาไทย)
ม.ค. 09
แปลเอกสารเกี่ยวกับใบรับรองจากองค์กร NPO ภายในจังหวัดเฮียวโงะ (ภาษาไทย → ภาษาญี่ปุ่น)
ธ.ค. 08
แปลเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครผู้เข้าอยู่อาศัยอาคารของการเคหะเมืองโยโกฮามาเป็นล่ามให้กับงาน “แนะแนวการสอบเข้าโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับเด็กต่างชาติ” ภายในจังหวัดคานางาวะ
ก.ย. 08
ทางชมรมฯได้รับเงินช่วยเหลือจาก “มูลนิธิส่งเสริมกิจกรรมอาสาคานางาวะ21 (ทุนสนับสนุนกิจกรรมอาสา)” และ “มูลนิธิการสื่อสารสากล (ทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมวัฒนธรรม)” จึงได้จัดตีพิมพ์ “พจนานุกรมคำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทยพร้อมตัวอย่างประโยค สำหรับใช้ในโรงเรียน” (ได้รับความร่วมมือจาก: ชมรมส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา)
“พจนานุกรมคำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทยพร้อมตัวอย่างประโยค สำหรับใช้ในโรงเรียน”
ชื่อหนังสือ: 『学校で役立つ 日タイ対訳 学習語彙・用例集』
รายละเอียด: รวมคำศัพท์ 6500 คำ (พร้อมตัวอย่างประโยค 5000คำ)
ขนาด: กระดาษ A5 มี 464 หน้า
สถานที่จำหน่าย: ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
ราคา: 2,500 เยน (ไม่รวมภาษี)
ISBN: 978-4-915512-74-2
จัดพิมพ์โดย: บริษัทเซซัน
ได้รับความร่วมมือจาก: ชมรมส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
Return to top